План роботи ліцею над єдиною методичною проблемою

ЗАТВЕРДЖУЮ

В. о. директора

ДНЗ «Баштанський ПЛ»

________ О. ГРИГОРЕНКО

 

НАУКОВО-МЕТОДИЧНА ПРОБЛЕМА ЛІЦЕЮ:

«Підвищення якості освіти, оновлення змісту і форми організації освітнього процессу через удосконалення творчої співпраці викладачів і учнів»

Мета– створити сприятливі умови для саморозвитку та самореалізації педагогів і учнів, ефективного розвитку усіх напрямків педагогічної діяльності ліцею.

 Завдання:

- організація пошуку, розробки і апробації нового змісту освіти і виховання учнів, форм і методів його реалізації;

-орієнтація освітнього процесу на розвиток здібностей, схильностей та потреб кожного учня;

- забезпечення ефективної взаємодії та співпраці учасників освітнього процесу;

-створення позитивного емоційно-психологічного клімату, особистих взаємостосунків та соціально-педагогічних умов;

- збагачення діяльності педагогів ліцею новими прогресивними методами і засобами навчання обдарованих дітей;

- розвиток особистості і професійних якостей педагогів, які необхідні для їх соціально-педагогічної діяльності;

- формування інтересу і позитивного ставлення до дослідницької діяльності педагогів;

- вдосконалення навичок самоосвітньої діяльності педагогів.

 Очікувані результати:

- підвищення професійної майстерності педагогів;

- формування духовно багатої, творчомислячої, фізичнорозвиненої, конкурентноспроможньої особистості;

- реалізація творчого потенціалу учасників освітнього процесу;

- підвищення якості освіти.

 І. Діагностико-теоретичний етап

Опанування теоретичних основ проблеми  2018/2019 н.р.

Мета:

•        аналіз досягнень педагогічної науки з проблеми,  опанування теоретичних основ проблеми;

•        забезпечення теоретичної та психологічної готовності педагогів до впровадження науково-методичної проблеми;

•        формування єдиного освітнього середовища для успішної адаптації учасників освітнього процесу.

 Завдання:

•        ознайомлення з науково-методичною проблемою;

•        організаційне, науково-методичне забезпечення роботи над  науково-методичною проблемою;

•        аналіз індивідуального сприйняття викладачами суті проблемного питання  (анкети);

•        моніторинг аналізу роботи,  дібраної інформації.

 Результат:

•        теоретичне опрацювання проблемного питання учасниками освітнього процесу;

•        визначення змісту, плану, форм роботи над науково-методичною проблемою.

 Зміст, форми, методи роботи з педагогічними працівниками:

1.      Моніторинг методичної роботи.

2.      Психолого-педагогічні семінари:

-  «Формування направленості особистості на досягнення успіху»;

- «Шляхи формування здорового психологічного клімату в колективі»;

- «Ігрова залежність у підлітковому віці як форма адитивної поведінки» (порушення поведінки, що виникає в результаті зловживання різними речовинами, що змінюють психічний стан людини);

- «Стилі та моделі педагогічного спілкування».

3.      Організація роботи тимчасових творчих груп.

4.      Засідання предметно-методичних комісій.

5.      Науково – методичні семінари:

-        «Співпраця на уроках як умова самореалізації суб’єктів освітнього процесу»;

-        «Розвиток педагогічної майстерності через розвиток спілкування»;

-     «Підвищення якості освіти та її результативності шляхом впровадження сучасних освітніх технологій».

6.      Індивідуальні консультації щодо організації самоосвітньої діяльності з проблеми.

  

ІІ. Адаптаційно-корекційний етап.

Уходження в проблему 2019/2020 н.р.

Мета:

•        формування досвіду творчої діяльності педагогів під час реалізації науково-методичної проблеми;

•        конструктивне опрацювання змістового, процесуального, діагностичного компонентів освітньої моделі;

•        розроблення власної моделі реалізації науково-методичної проблеми з огляду на власний досвід та науково-методичне забезпечення.

 Завдання:

•        забезпечення доступу до змісту, форм і методів науково-методичного підходу, умов відтворення шляхів реалізації проблеми;

•        відтворення досвіду сформованої фахової діяльності та засвоєння досвіду діяльності в умовах впровадження нової науково-методичної проблеми;

•        осмислення очікуваних результатів (розробка критеріїв і показників).

 Результат:

•        поява первинної моделі реалізації проблемного питання в освітній практиці;

•        набуття викладачем уміння організовувати свою самостійну роботу: добір інформації, її критичнее осмислення, застосування в певних ситуаціях;

•        формування бажаної інноваційної ініціативи.

 Зміст, форми, методи роботи з педагогічними працівниками

1.      Нарада при директорові «Про хід роботи педколективу над науково-методичною проблемою».

2.      Засідання методичної ради:

-        «Підсумки діяльності педагогів над реалізацією  І етапу роботи над науково-методичною проблемою ліцею»;

-        «Ліцей – навчальний заклад розвитку творчої особистості».

3.      Методичні семінари: 

- «Реалізація розвивальної функції навчання на уроках»;

- «Вдосконалення системи самоосвітньої науково-методичної роботи в контексті підвищення його професійної компетентності та розвитку здібностей особистості учня»;

4.      Психолого-педагогічні семінари:

-«Врахування психолого-педагогічних аспектів формування сприятливого психологічного клімату уроку – важлива умова для підвищення ефективності освітнього процесу»;

 - «Роль контролю та стимулювання навчальної діяльності для підвищення рівня якості знань учнів та розвитку творчої активності»;

5.      Засідання предметно-методичних комісій.

6.      Відкриті уроки.

7.      Робота з батьками.

8.      Індивідуальні консультації щодо організації самоосвітньої діяльності.

  

ІІІ. Формувальний етап

Набуття власного досвіду. Реалізація проблеми 2020/2021 н.р.; 2021/2022 н.р.

Мета:

•        аналітична діяльність предметно-методичних комісій ліцею з проблеми;

•        розробка й апробація системи соціально-психологічної підготовки викладача до педагогічної діяльності в інноваційних умовах.

 Завдання:

•        упровадження у практичну діяльність медпрацівників інноваційних технологій, форм  та  методів навчання;

•        оцінювання ефективності розробленої моделі, корекція.

 Результат:

• підвищення професійної компетентності педагогічних працівників в ході реалізації проблеми.

 Зміст, форми, методи роботи з педагогічними працівниками:

1.      Засідання методичної ради.

2.      Методичні семінари:

-        «Вплив оцінювання навчальних досягнень на психічний стан учня»;

-        «Співпраця суб’єктів освітнього процесу як умова успішної самореалізації учнів ліцею»;

-        «Основи ефективної педагогічної взаємодії».

3.      Педагогічні ради.

-        Аналіз діяльності та шляхи забезпечення якісної реалізації нового змісту освіти в ДНЗ «Баштанський професійний ліцей» у новому навчальному році.

-        Наступність – умова успішної адаптації учнів.

-        Діяльність педагогічного колективу щодо практичного втілення інноваційних ідей, проведення моніторингових досліджень рівня навчальних досягнень випускників ліцею, їх результативність.

-        Соціалізація учнів – пріоритетне завдання освітнього процесу.

-        Ціннісні орієнтації педагогічного супроводу обдарованих учнів в освітньому середовищі ліцею.

4.      Засідання предметно-методичних комісій.

5.      Вивчення досвіду викладачів.

6.      Творчі звіти викладачів.

7.      Індивідуальні консультації щодо організації самоосвітньої діяльності з проблеми.

8.      Оформлення інформаційно-довідкового стенду з науково-методичної проблеми.

9.      Виставка-презентація педагогічних ідей та технологій.

 ІV. Підсумковий етап

Дослідження результатів. Узагальнення досвіду 2022/2023 н.р.

Мета:

•        накопичення та систематизація даних щодо впровадження науково-методичної проблеми;

•        розробка остаточних варіантів навчально-методичного забезпечення з проблеми;

•        підбиття та оприлюднення загальних підсумків упровадження науово-методичної проблеми, підготовка публікацій із проблеми.

 Завдання:

•        відпрацювання наявної моделі;

•        удосконалення фахового рівня педагогів;

•        вивчення результативності та ефективності впровадження проблеми в педагогічну практику через методичні форми;

•        моніторинг результатів упровадження моделі.

 Результат:

•        створення оптимальних умов для реалізації педагогічного досвіду;

•        здатність продукувати власний ефективний педагогічний досвід;

•        підвищення мотивації до неперервної освіти;

•        стимулювання творчої активності педагогів ліцею.

 Зміст, форми, методи роботи з педагогічними працівниками

1.      Майстер-класи викладачів.

2.      Творчі звіти предметно-методичних комісій, щодо роботи над єдиною науково-методичною проблемою.

3.      Методичний аукціон педагогічних ідей.

4.      Підсумкова науково-практична конференція.

5.      Визначення пріоритетних напрямків подальшої роботи ліцею.