Правила прийому на 2020 рік

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

ДО

ДЕРЖАВНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

«БАШТАНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ»

 

 

І. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

1.1. Ці правила розроблені відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 499 від 14.05.2013 «Про затвердження Типових правил прийому до закладів професійної (професійно-технічної) освітиУкраїни»зареєстровані у Міністерстві юстиції України 29 травня 2013 року за № 823/23355 та наказів Міністерства освіти і науки України № 344 від 09.04.2014 «Про внесення зміни до Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України»,  № 152  07.02.2019  «Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки України» та змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки № 1550 від 12.12.2019«Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 14 травня 2013 року № 499»  зареєстрованого  в Міністерстві юстиції України 20 лютого 2020 р. за № 196/34479і є обов'язковими для Державного навчального закладу «Баштанський професійний ліцей»

1.2. До Державного навчального закладу «Баштанський професійний ліцей» приймаються громадяни України, іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах.

Прийом на навчання іноземних громадян здійснюється до закладу професійної (професійно-технічної) освіти, який має ліцензію на підготовку (у тому числі первинну професійну), перепідготовку та підвищення кваліфікації іноземців, які прибули в Україну на навчання.

1.3. Кожен має рівні права на здобуття професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від віку, статі, раси, кольору шкіри, стану здоров’я, інвалідності, громадянства, національності, політичних, релігійних чи інших переконань, мови спілкування, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, наявності судимості, місця проживання, мовних або інших ознак, які були, є та можуть бути дійсними або припущеними.

Іноземні громадяни, особи без громадянства здобувають професійну (професійно-технічну) освіту у закладах освіти України відповідно до чинного законодавства України та міжнародних договорів.

Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на освіту.

Особа, стосовно якої прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту та/або яка оскаржує рішення щодо статусу біженця та особи, яка потребує додаткового захисту, має право на вступ до закладів професійної (професійно-технічної) освіти.

Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

1.4. Прийом громадян до Державного навчального закладу «Баштанський професійний ліцей» здійснюється для здобуття професій  за такими освітньо-кваліфікаційним рівнем - кваліфікований робітник.

1.5. Прийом  громадян на первинну професійну підготовку здійснюється за рахунок обласного бюджету, а також за угодами з підприємствами, установами, організаціями, окремими фізичними та/або юридичними особами.

1.6. Прийом громадян понад регіональне замовлення, а також перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюються за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.

 

ІІ. ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ

 

2.1. Прийом до Державного навчального закладу «Баштанський професійний ліцей» здійснює приймальна комісія.

2.2. Очолює приймальну комісію директор Державного навчального закладу «Баштанський професійний ліцей», який своїм наказом визначає та затверджує персональний склад комісії і порядок її роботи.

2.3. Правила прийому до Державного навчального закладу «Баштанський професійний ліцей» на наступний календарний рік розробляються відповідно до законодавства України, у тому числі Типових правил, затверджуються  керівником Державного навчального закладу «Баштанський професійний ліцей» за погодженням з департаментом освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації, не пізніше 01 грудня поточного року.

2.4. Приймальна комісія:

- організовує прийом заяв та документів;

- проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії або спеціальності, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту здобувачів освіти, в тому числі осіб з особливими освітніми потреби, працевлаштування після закінчення Державного навчального закладу «Баштанський професійний ліцей»;

- організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору;

- приймає рішення щодо осіб, рекомендованих на зарахування до закладу професійної (професійно-технічної)освіти, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;

- організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров'я та професійної придатності вступників;

- вирішує інші питання, пов'язані з прийомом.

2.5. Правила прийому до Державного навчального закладу «Баштанський професійний ліцей» доводяться до відома вступників через засоби масової інформації або інформаційні стенди і мають обумовлювати:

 

 

 

- перелік професій, згідно з отриманою ліцензією (серія АЕ № 527180 від 09.09.2014 року);ліцензія безстрокова

п/п

Код за

Державним

класифіка-

тором

України

Назва професії

Види

підготовки

Ліцен-

зований

обсяг

1

2

3

4

5

1.

8322

 

8322

Водій автотранспортних

засобів

Водій автотранспортних

засобів (категорія «В»,«С1»)

Первинна професійна

підготовка, професійно-

технічне навчання,

підвищення кваліфікації

30

2.

7231

 

8322

 

8322

Слюсар з ремонту

автомобілів

Водій автотранспортних

засобів

Водій

автотранспортних засобів (категорія «С1», «В»)

Первинна

професійна

підготовка

30

3.

8321

Водій

мототранспортних

засобів (категорія «А»)

Професійно-

технічне

навчання

15

4.

7133

7132

Штукатур

Лицювальник-

плиточник

Первинна

професійна

підготовка

30

5.

5122

5123

Кухар

Офіціант

Первинна

професійна

підготовка

30

6.

8331

7231

 

8322

Тракторист

Слюсар з ремонту автомобілів

Водій автотранспортних

засобів (категорія «С1»)

Первинна

професійна

підготовка

30

7.

7231

 

8322

Слюсар з ремонту автомобілів

Водій автотранспортних

засобів (категорія «С1»)

Первинна

професійна

підготовка

30

8.

4112

 

4222

Операторкомп'ютерного

набору

Адміністратор

Первинна професійна підготовка

30

9.

8322

Водійавтотранспортних засобів (категорія «С1»)

Первинна професійна

підготовка, професійно-технічне навчання, підвищення кваліфікації

30

10.

8322

Водійавтотранспортних засобів (категорія «В»)

Професійно-технічне навчання

30

11.

7212

Електрогазозварник

Первинна професійна

підготовка, професійно-технічне навчання, перепідготовка, підвищення кваліфікації

30

12.

4112

Оператор

комп'ютерного

набору

Первинна професійна

підготовка, професійно-технічне навчання

30

13.

5122

Кухар

Первинна професійна

підготовка, професійно-технічне навчання, перепідготовка підвищення кваліфікації

30

 

- плановані обсяги прийому, освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні випускників, строк навчання за професіями;

Код

Професія

Ліцензійний обсяг

Плановані обсяги прийому

Вимоги щодо освітнього рівня вступників

Форми навчання

Ступінь навчання

5122

5123

Кухар

Офіціант

30

25

базова загальна середня освіта

денна

 

Кухар

ІVрозр.

Офіціант

ІІІ роз.

7133

7132

Штукатур

Лицювальник-плиточник

30

25

базова загальна середня освіта

денна

 

Штукатур

ІVрозр.

Лицювальник-плиточник

ІVрозр.

8331

7231

 

8322

Тракторист;

Слюсар з ремонту автомобілів;

Водійавтотранспортнихзасобів (категорія «С1»)

30

25

базова загальна середня освіта

денна

 

Тракторист;

ІVрозр.

Слюсар з ремонту автомобілів;

ІІрозр.

Водійавтотранспортнихзасобів (категорія «С1»)

Категорія «С1»

7231

 

8322

Слюсар з ремонту автомобілів

Водійавтотранспортнихзасобів (категорія„С1” )

30

30

повна загальна середня освіта

денна

 

Слюсар з ремонту автомобілів

ІVрозр.

Водійавтотранспортнихзасобів (категорії „С1”, „В” )

Категорія „С1”, „В”

7212

Електрогазозварник

30

25

повна загальна середня освіта

денна

 

Електрогазозварник

ІVрозр.

 

- обмеження з професій та спеціалізацій за віком вступників, статтю та медичними показаннями відповідно до законодавства;

- перелік вступних випробувань за професіями, порядок і форми їх проведення (співбесіди, контрольні роботи з окремих предметів, тестування, іспити тощо) та системи оцінювання знань, умінь та навичок;

- порядок зарахування на відповідну форму навчання та порядок зарахування вступників, які мають однаковий конкурсний бал;

- порядок розгляду оскаржень результатів вступних випробувань;

- порядок роботи приймальної комісії (дні тижня та години);

- наявність місць у гуртожитку та умови їх надання;

- порядок проходження медичного огляду вступників до Державного навчального закладу «Баштанський професійний ліцей», що проводять підготовку кваліфікованих робітників для галузей, які потребують обов’язкового професійного медичного відбору, або проходження зазначеного огляду в інших медичних установах

2.6. Строки проведення прийому на навчання встановлюються правилами прийому Державного навчального закладу «Баштанський професійний ліцей» відповідно до затверджених у встановленому порядку робочих навчальних планів.

 

ІІІ. ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ВСТУПУ

 

3.1. Вступники подають особисто заяву про вступ до Державного навчального закладу «Баштанський професійний ліцей», вказуючи обрану професію, форму здобуття освіти , місце проживання, до якої додають:

- документ про освіту (оригінал);

- медичну довідку за формою, установленою чинним законодавством;

- 6 фотокарток розміром 3 х 4 см (правилами прийому в окремих випадках можуть встановлюватися інші розміри та кількість фотокарток);

- копії документів, що дають право на пільги до вступу в заклад освіти (за наявності).

Вступники пред’являють особисто документ, що підтверджує громадянство, та документ, що посвідчує особу чи її спеціальний статус, а особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту та подали відповідну заяву про визнання їх біженцем або особою, що потребує додаткового захисту, надають довідку про звернення за захистом в Україні.

3.2. Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ.

 

ІV. УМОВИ ПРИЙОМУ

4.1. Прийом до Державного навчального закладу «Баштанський професійний ліцей» проводиться шляхом конкурсного відбору вступників на навчання:

- за рейтинговим списком вступників;

- за результатами співбесіди;

- за результатами середнього бала відповідного документа про базову середню освіту або повну загальну середню освіту

- за результатами вступних випробовувань;

- запровадження інших критеріїв відбору, що не суперечать законодавству України.

4.2. Конкурсний відбір може проводитися поетапно протягом усього періоду прийому документів.

4.3. Прийом здобувачів освіти на перепідготовку або підвищення кваліфікації може здійснюватися шляхом проведення вхідного контролю знань, умінь та навичок відповідно до статті 14 Закону України «Про професійно-технічну освіту».

4.4. Особи, які без поважних причин не з'явилися на конкурсний відбір у зазначений за розкладом час або отримали незадовільні результати, до участі у наступних етапах конкурсного відбору не допускаються.

 

V. ЗАРАХУВАННЯ

5.1. Зараховуються поза конкурсом:

- особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надано таке право;

- діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);

- діти з інвалідністю та особи з інвалідністю, яким не протипоказане навчання за обраною професією (спеціальністю), відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні»;

- особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3, - за умови одержання громадянами цієї категорії позитивних оцінок на вступних випробуваннях;

- особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надано таке право;

- діти, чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах, при вступі на навчання за гірничими спеціальностями і професіями відповідно до Указу Президента України від 19 травня 1999 року № 524 «Про державну допомогу дітям, які вчаться за гірничими спеціальностями і чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах»;

- діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов'язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов'язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді».

5.2. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

- випускники загальноосвітнього закладу освіти III ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;

- випускники загальноосвітнього закладу освіти II ступеня, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;

- учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями, для яких вищезазначені дисципліни є профільними;

- призери III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України в рік вступу;

- особи з інвалідністю та діти з малозабезпечених сімей, у яких обидва батьки є особами з інвалідністю, один з батьків є особою з інвалідністю, а інший помер, одинока матір є особою з інвалідністю, батько є особою з інвалідністю та виховує дитину без матері, відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні»;

- особи, які вступають до Державного навчального закладу «Баштанський професійний ліцей»  за цільовим направленням на навчання.

5.3. Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсного відбору приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список  осіб, що рекомендовані до зарахування на навчання  до Державного навчального закладу «Баштанський професійний ліцей» за обраною формою здобуття освіти.

5.4. У разі оскарження результатів конкурсного відбору вступник у триденний строк після їх оголошення подає відповідну заяву на ім'я голови приймальної комісії. 

5.5. Зарахування до Державного навчального закладу «Баштанський професійний ліцей»здійснюється наказом  директора. 

5.6. Зарахування до Державного навчального закладу «Баштанський професійний ліцей»на навчання за рахунок обласного бюджету, а також за угодами з підприємствами, установами, організаціями, окремими фізичними та/або юридичними особами здійснюється в межах ліцензійних обсягів.

 

VІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

 

6.1. Зазначений порядок прийому документів з подальшим зарахуванням поширюється на вступників, які не мають базової загальної середньої освіти і подають довідку про навчання в закладі загальної середньої освіти.

6.2. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з Державного навчального закладу «Баштанський професійний ліцей». На звільнені місця може проводитися зарахування осіб, що отримали позитивні результати при конкурсному відборі, але не були зараховані. При невиконанні регіонального замовлення на прийом з окремих професій Державного навчального закладу «Баштанський професійний ліцей» може проводити додатковий прийом. 

6.3. Особам, які не зараховані до Державного навчального закладу «Баштанський професійний ліцей», а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше ніж протягом п'яти днів з дня прийняття рішення. 

6.4. Матеріали, які засвідчують результати вступних випробувань, зберігаються протягом одного  року, а потім знищуються, про що складається відповідний акт.

6.5. Контроль за дотриманням цих правил Державного навчального закладу «Баштанський професійний ліцей»  здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує  державну  політику  у сфері професійної (професійно-технічної) освіти, міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади, яким підпорядковані заклади професійної (професійно-технічної) освіти, обласними, міськими державними адміністраціями та департаментом освіти і науки облдержадміністрації.